Prevod nehnuteľnosti na katastri

Čo nasleduje po podpise kúpnej zmluvy? Ako a kedy sa stane kupujúci vlastníkom nehnuteľnosti? Ako funguje kataster? Koľko zaplatíte za prevod nehnuteľnosti? Ako nespraviť chybu pri prevode a neprísť o peniaze?

tagy: kataster nehnuteľností, list vlastníctva, katastrálna mapa, návrh na vklad, katastálne konanie, notárska úschova, vinkulácia.

Podpis kúpnej zmluvy neznamená, že sa automaticky stávate vlastníkom nehnuteľnosti.

Každá nehnuteľnosť na Slovensku je evidovaná v katastri nehnuteľností na príslušnom Okresnom úrade. Údaje sú verejne dostupné napríklad na internete.

TIP: Aj vašu nehnuteľnosť nájdete na webe www.katasterportal.sk. Zadajte do vyhľadávača vaše údaje a potvrďte voľbu Vyhľadať a Vytvoriť zostavu.

Každá nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva, ľudovo povedané na „elvéčku“.

List vlastníctva obsahuje všetky informácie o nehnuteľnosti. Je tu možné identifikovať nehnuteľnosť a jej aktuálnych vlastníkov. Dá sa tu vyčítať, či je nehnuteľnosť zaťažená napríklad záložným právom, alebo exekúciou.

Na rovnakom portáli nájdete aj katastrálnu mapu, kde sú v grafickej podobe zakreslené pozemky a budovy.

Prevod nehnuteľnosti sa začína vkladom napríklad kúpnej zmluvy do katastra. Kúpna zmluva sa môže vložiť priamo na podateľni katastra, alebo v klientskom centre Okresného úradu.

Je tu možnosť uskutočniť vklad aj elektronicky. Táto alternatíva však je umožnená iba advokátom, alebo notárom.

Návrh na vklad kúpnej zmluvy je dokument, ktorým požiadate o zmenu vlastníctva. Jeho prílohou sú dva originály kúpnej zmluvy s úradne overeným podpisom predávajúceho a ďalšie prílohy. Napríklad potvrdenie o neexistencii nedoplatkov voči správcovi bytového domu, splnomocnenie, kolky a podobne.

Za návrh na vklad sa platí štandardný poplatok vo výške 66€. Existuje možnosť požiadať o zrýchlené spracovanie, v tomto prípade zaplatíte 266€.

TIP: Na poplatkoch môžete ušetriť 15€ vyplnením formulára „Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad“ na webe www.katasterportal.sk . Po elektronickom vyplnení a odoslaní je potrebné vytlačiť kópiu formulára a podpísanú ju priložiť k návrhu na vklad.

Kolky sú k dispozícii v kolkomatoch priamo v budove katastra, alebo v klientskom centre. Dajú sa uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Podpisom kúpnej zmluvy sa kupujúci nestáva automaticky majiteľom nehnuteľnosti. Stane sa ním až keď kataster právoplatne rozhodne o povolení vkladu.

Podaním návrhu na vklad sa začína katastrálne konanie. Kataster je povinný rozhodnúť v lehote do 30 kalendárnych dní v prípade štandardného konania, do 15 kalendárnych dní v prípade zrýchleného konania.

Ak je všetko v poriadku, kataster vydá rozhodnutie, ktorým vklad povolí. Povolením vkladu sa stáva majiteľom nehnuteľnosti kupujúci.

Môže však nastať aj situácia v prípade nesplnenia zákonných noriem, kedy kataster konanie preruší, alebo návrh na vklad zamietne.

Ale poďme do praxe. Po podaní návrhu na vklad začína konanie, ktoré trvá istý čas. Tento čas predstavuje pre kupujúceho aj predávajúceho tak trošku stresové obdobie.

Počas tohto obdobia môžu nastať situácie, pre ktoré kataster vklad nepovolí. Ak kupujúci už uhradil predávajúcemu kúpnu cenu, dostáva sa do situácie, kedy nemá ani nehnuteľnosť ani peniaze.

Toto treba predvídať už pri príprave kúpnej zmluvy a zabezpečiť sa.

Riešenie ponúka možnosť uschovať kúpnu cenu u tretej nezávislej osoby počas obdobia konania na katastri. 

Princíp úschovy peňazí spočíva v tom, že peniaze po podpise kúpnej zmluvy kupujúci vloží do úschovy. Predávajúci ich dostane až po úspešnom ukončení konania na katastri.

Najviac rozšírená je úschova u notára, alebo v banke.

Pri úschove u notára notár na základe kúpnej zmluvy vytvorí notársku zápisnicu o úschove peňazí. Kupujúci prevedie kúpnu cenu na depozitný bankový účet notára. Ten následne po úspešnom zavkladovaní na katastri prevedie kúpnu cenu na účet predávajúceho.

Ak kataster vklad z akéhokoľvek dôvodu nepovolí, po uplynutí dohodnutej doby notár pošle späť peniaze na účet kupujúceho.

Notárska úschova platená služba. Poplatok je zvyčajne 200€ ak sa jedná o sumu do 333000€, ak je suma vyššia notárovi zaplatíte 400€.

Úschova v banke tzv. Vinkulácia funguje na podobnom princípe.

Rozdiel je v tom, že peniaze sú zablokované priamo na bežnom účte kupujúceho. Počas obdobia vinkulácie kupujúci nemôže s nimi disponovať. Po povolení vkladu na katastri, banka prevedie peniaze na účet predávajúceho.

Ak kataster vklad nepovolí do dohodnutého termínu, vinkulácia sa zruší a kupujúci bude má prístup k svojim peniazom.

Vinkulácia taktiež nie je zdarma. Výška poplatku sa líši od banky k banke. Informujte sa u vášho bankára ohľadne aktuálnych podmienok.

Úschovou peňazí je v dnešnej dobe štandardom pri väčšine transakcií s nehnuteľnosťami. Okrem notárov a bánk ju ponúkajú aj advokáti, alebo realitné kancelárie. Toto ale z bezpečnostného hľadiska neodporúčam.

Úschovu je potrebné dohodnúť vopred. Notár, alebo banka budú od vás požadovať jednu kópiu kúpnej zmluvy.

Poďme späť na kataster. Po povolení vkladu kataster vydá rozhodnutie o povolení vkladu. Toto rozhodnutie zašle doporučene poštou kupujúcemu aj predávajúcemu. Rozhodnutie je možné vyzdvihnúť aj osobne na katastri, treba však o to požiadať vopred v návrhu na vklad.

Zmenu vlastníctva taktiež môžete vidieť na katastrálnom portáli.

V mojom blogu nájdete ďalšie články napríklad ako prebieha prevod pri financovaní kúpy hypotekárnym úverom, ako prebieha kúpa bytu na ktorom je hypotéka. Čítajte ďalej a prihláste sa k odberu mojich nových článkov.

Pomohol vám tento článok? Našli ste v ňom odpovede na vaše otázky? Budem rád ak mi napíšete. Poteším sa každému komentáru. Relevantné informácie doplním.