Čo urobiť po kúpe nehnuteľnosti

Ste v novom. Čaká vás rekonštrukcia, sťahovanie, dokupovanie nábytku. V tomto článku som pre vás pripravil zoznam úkonov, ktoré by bolo vhodné zabezpečiť, aby ste predišli prípadným nedorozumeniam.

V prvom rade si pripravte dokumenty. Preberací protokol, list vlastníctva, prípadne kúpnu zmluvu a návrh na vklad.

TIP: List vlastníctva na právne účely získate na katastri (na počkanie), alebo na pošte (na druhý deň). Vo väčšine prípadov vám bude postačovať, ak si vytlačíte list vlastníctva z internetu. Vyplňte vaše údaje na katastrálnom portáli www.katasterportal.sk a systém vám ho vygeneruje.

Prepis odberu elektrickej energie a plynu. Pôvodný majiteľ ukončuje svoju zmluvu a následne nový majiteľ zmluvu uzatvára.

V dnešnej dobe existuje veľa rôznych alternatívnych dodávateľov energií. Každý má svoje vlastné postupy. Poďme sa teda pozrieť, ako sa to rieši s tradičnými dodávateľmi ZSE a SPP.

Prepis pri ZSE sa dá buď telefonicky, elektronicky, alebo osobne na zákazníckych miestach napríklad v obchodných domoch. Ideálne je urobiť prepis telefonicky priamo pri preberaní bytu.

Je dôležité mať pred sebou faktúru pôvodného odberateľa. Bez zákazníckeho čísla, alebo čísla miesta spotreby to nezvládnete. Ďalej majte po ruke preberací protokol s opísaným stavom merača.

Zavolajte na číslo 0850 111555. Tu na vás čaká telefonický automat. Preklikajte sa cez menu na prepis zmluvy.

Ak nie sú na jednom mieste pôvodný a nový odberateľ, dá sa to vyriešiť samostatne. Najprv sa odhlási pôvodný. Následne má nový odberateľ 3 pracovné dni, aby sa prihlásil na tom istom telefónnom čísle.

POZOR! Prepis je možné uskutočniť len v prípade, ak sú uhradené všetky poplatky a faktúry zo strany pôvodného odberateľa. Uistite sa, že predošlý majiteľ nemá žiadne delikty.

Prepis pri SPP sa dá buď priamo na zákazníckom centre SPP, alebo jednoducho elektronicky.  Formulár na prepis nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.spp.sk/sk/domacnosti/poradenstvo/ako-postupovat-pri-rieseni-konkretnych-situacii/zmena-a-prepis-odberneho-miesta/

Vyplnenú a podpísanú žiadosť treba následne poslať buď poštou, e-mailom, alebo doniesť osobne do zákazníckeho centra SPP.

SPP následne pošle poštou novému odberateľovi zmluvy na podpis a pôvodnému odberateľovi faktúru s konečným vyúčtovaním.

TIP: V dnešnej dobe je možné odoberať elektrinu aj plyn od jedného dodávateľa. Budete mať všetko v jednej faktúre a môžete získať nepatrnú cenovú výhodu. Zistite si podmienky priamo u dodávateľov vopred.

Pri rodinnom dome pribúda aj prepis odberu vody a komunálneho odpadu.

Vodné a stočné. Podobne ako SPP aj Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) umožňuje prepis realizovať poštou, elektronicky, alebo osobne na kontaktných miestach BVS.

Formulár pre elektronický prepis nájdete na linku:      https://www.bvsas.sk/files/tlaciva/hlasenie-zmeny-odberatela-odbernom-mieste_edit.pdf

Komunálny odpad rieši obec. Preto je potrebné prihlásiť a zaevidovať sa na miestnom/obecnom úrade. Tam sa dozviete všetky náležitosti.

Pri byte, navštívte správcu bytového domu, prípadne zástupcu spoločenstva vlastníkov. Správca vám dá inštrukcie akým spôsobom pristúpiť k zmluve o správe.

POZOR! Zvyčajne správca vyžaduje, aby bola nehnuteľnosť už v katastri prepísaná na nového majiteľa. Počkajte teda, kým bude vklad povolený, zoberte so sebou nový list vlastníctva a kópiu preberacieho protokolu.

Správca vystaví a doručí zálohový predpis mesačných platieb. Ten obsahuje jednotlivé položky nákladov spojené s vlastníctvom a užívaním bytu.

Najväčšie položky sú zvyčajne teplá, studená voda a vykurovanie, tieto sú merateľné a podliehajú vyúčtovaniu. Ďalšia položka je mesačný príspevok do fondu opráv. Ďalšie položky závisia od počtu osôb žijúcich v domácnosti, t.j. komunálny odpad, energie a upratovanie spoločných priestorov.

Podľa predpisu si nastavte trvalý príkaz v banke, aby ste sa nedopatrením nestali neplatičom.

S kúpou nehnuteľnosti sa vo väčšine prípadov spojená zmena trvalého pobytu a z toho vyplývajúca zmena občianskeho preukazu.

Zmenu trvalého pobytu vybavíte na obecnom/miestnom úrade. O občiansky preukaz následne požiadate na polícii.

TIP: V Bratislave odporúčam ísť na klientske centrum na Tomášíkovej ulici 46, kde vybavíte všetko pod jednou strechou.

Aktuálne informácie o klientskom centre ako napríklad prevádzkové hodiny nájdete na linku:    https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1

K vybaveniu budete potrebovať:

  • pôvodný občiansky preukaz
  • list vlastníctva, kópia z katastrálneho portálu by mala postačovať
  • rodný list detí, v prípade ak ich prihlasujete
  • súhlas vlastníka v prípade, ak chcete prihlásiť na pobyt inú osobu, ktorá nie je vlastník, alebo spoluvlastník. Vzor nájdete na internete. Súhlas musí byť úradne overený.
  • Potvrdenie o zmene trvalého pobytu (pri občianskom preukaze)

Zmenu trvalého pobytu je potrebné nahlásiť v sociálnej poisťovni do 8 oní. Môžete priamo navštíviť pobočku sociálnej poisťovne, alebo to môže za vás vybaviť zamestnávateľ, ktorému taktiež máte povinnosť zmenu oznámiť.

Zmenu v zdravotnej poisťovni nie je v súčasnosti treba hlásiť, mení sa automaticky. Je však vhodné telefonicky overiť, či bola zmena vykonaná.

Ak ste z nejakého dôvodu doposiaľ neplatili koncesionárske poplatky RTVS, kúpou nehnuteľnosti vám podľa všetkého táto povinnosť pribudne. Platenie je naviazané na odber elektrickej energie bez ohľadu na to, či vlastníte/užívate televíziu, alebo rádio.

Prihlášku nájdete na pošte, alebo na webe https://uhrady.rtvs.sk/

Daň z nehnuteľnosti. Platí ten, kto je majiteľom nehnuteľnosti k prvému januáru. Ciže ak nadobudnete nehnuteľnosť napríklad v polovici januára 2021, daň budete platiť až od roku 2022.

Daňové priznanie je treba podať najneskôr do konca januára nasledujúceho roku po kúpe nehnuteľnosti.

Správcom dane je obec, preto Daňové priznanie podáte na miestnom/obecnom úrade.

V prípade Bratislavy je jedno centralizované pracovisko na Blagoevovej ulici č.9 na začiatku Petržalky. Stránkové hodiny a kontakt nájdete na webe: bratislava.sk/sk/dan-z-nehnuteľnosti.

Do tejto inštitúcie chodím veľmi rád, keďže pracovníčky úradu sú skutočne veľmi milé a nápomocné. Priznanie za ich asistencie vypíšete za pár minút, priamo pri okienku. Nezabudnite si so sebou zobrať list vlastníctva a kópiu kúpnej zmluvy.

TIP: Daňové priznanie sa dá podať aj elektronicky. Formulár nájdete na linku: https://esluzby.bratislava.sk/info/e-form/209 .  Je však potrebné, aby ste mali aktivovaný elektronický podpis na vašom občianskom preukaze.

Výmer dane vám príde následne poštou. Daň môžete uhradiť jednou platbou, alebo prostredníctvom kvartálnych splátok.

Poistenie. S vlastníctvom nehnuteľnosti je spojené množstvo rizík. Preto je dobré sa v čo možno najkratšom čase poistiť.

V zásade sú dva druhy poistenia.

Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Spojte sa s vašim finančným poradcom, alebo poisťovacím agentom. Určite vám bude vedieť podať relevantné informácie.

TIP:  V prípade, ak ste pri kúpe použili hypotekárny úver, poistenie nehnuteľnosti máte už vybavené. Patrí totiž medzi podmienky banky k čerpaniu úveru.

Pomohol vám tento článok? Budem rád ak mi napíšete. Poteším sa každému komentáru. Ak som niečo opomenul, budem rád keď mi napíšete. Relevantné informácie rád doplním.